IMG_7110

Da li vam je poznato da je pokrenuta inicijativa za osnivanje udruženja predsednika skupština zgrada na nivou Novog Sada?

Mislite li da bi pojedinačne skupštine stanara na teritoriji našeg grada efikasnije rešavale probleme zajedničkog stanovanja ukoliko bi bile povezane u udruženje predsednika skupština zgrada?

Čini li vam se da bi postojanje takvog udruženja moglo da doprinese kvalitetnijem rešavanju problema kolektivnog života u zgradama i rešavanju komunalnih aspekta stanovanja?

Konačno, smatrate li da se može očekivati da će navedene kompleksne probleme stanovanja predsednik zgrade lakše rešavati kao pojedinac, ili će ih možda moći lakše rešavati kao član udruženja?

Odgovore na ova pitanja ostavljamo vama, ali mi ne možemo da se na ovom mestu ne prisetimo poznate priče o sedam prutova1 čija poruka bi mogla biti da su zajedništvo, sloga i solidarnost delotvorna „formula“ za prevazilaženje problema kolektiviteta uopšte, pa i u kontekstu stanovanja.

– Pa, dobro – možda ćete reći – nije teško shvatiti da više možemo učiniti udruženi nego kao usamljeni pojedinci, ali: kako bi to buduće udruženje trebalo da izgleda? Koje bi trebale biti njegove vrednosti, ciljevi, projekti, način finansiranja?

Inicijalna ideja je da bi buduće udruženje trebalo da deluje kao apolitična, nezavisna organizacija dobrovoljnog povezivanja građana u oblasti stanovanja i komunalnih aspekata stanovanja, sa članovima koji bi bili odgovorni svojoj bazi i svojim korisnicima, odnosno s pojedincima svesnim svog društvenog značaja i svoje uloge u promociji odgovornog ponašanja prema socijalnom i ukupnom okruženju.

Osnovne vrednosti kojima bi se udruženje vodilo ne bi bile usmerene na ličnu korist, već na dobrobit lokalne zajednice i društva u celini. Smatramo da svaki pojedinac ima ličnu odgovornost prema društvu i da građanski aktivizam treba da se kreće u pravcu promena koje priželjkujemo.

Stanari koji zgradu u kojoj žive osećaju kao svoj dom treba da preuzimu deo odgovornosti za njenu bezbednost i funkcionalnost da bi kolektivno življenje poboljšali i učinili kvalitetnijim, da bi stvorili ambijent za život dostojan svakog stanara, da bi unapredili komšijske odnose i stvorili uslove za suživot u razumevanju i toleranciji, na opštu dobrobit.

Osnovni ciljevi udruženja mogli bi biti: širenje mreže udruženja predsednika skupština zgrada i stanara na teritoriji grada Novog Sada; da kroz različite projekte i programe udruženje služi svojim članovima i javnom interesu u delu očuvanja i održavanja postojećeg stambenog fonda u gradu i opštem dobru građana, vlasnika i korisnika stanova kroz podizanje nivoa opšteg kvaliteta stanovanja; da udruženje postane respektabilna organizacija u domenu brige o očuvanju i održavanju stambenog fonda i uvažen i nezaobilazan partner lokalnim vlastima u realizaciji tog odgovornog društvenog posla, ali i da utiče na formiranje javnih politika (institucije, životna sredina, energetika, kultura), da daje predloge za unapređenje zakonskih i drugih dokumenata koja regulišu status lokalnih samouprava i delovanje opštinskih i mesnih institucija, sve u cilju kvalitetnije komunikacije s građanima i kvalitetnijeg ostvarivanja interesa lokalne sredine.

Takođe, udruženje bi trebalo da zadovolji očekivanja svojih članova u smislu usmeravanja, saveta i pružanja pomoći u vezi upravljanja zgradom i tehničkog održavanja zgrade, kao i da stvara baze podataka iz tako akumuliranih iskustava i znanja predsednikâ skupština zgrada, baze podataka koje bi bile u funkciji pomoći (pravne, stručne, praktične itd.), svojim članovima, odnosno stanarima.

Jedan od ciljeva budućeg udruženja mogao bi biti i rad na edukaciji građana u pravcu spoznaje da su oni najvažniji subjekti za izazivanje promena u svojoj sredini, kao i zadatak oblikovanja i unapređenja naših građanskih znanja i veština za delovanje u organizacijama civilnog društva (projekti, tribine, radionice, kursevi).

Pretpostavka nezavisnosti u delovanju bilo koje organizacije, pa tako i budućeg udruženja, jeste nezavisnost od izvora finansiranja koji uslovljavaju svoja davanja, pa bi udruženje trebalo da osigura redovan priliv sredstava za svoj rad isključivo iz onih izvora koji ne bi uslovljavali svoju finansijsku pomoć zahtevom za uticaj u odlučivanju. Udruženje bi uspostavilo procedure i pravila za rad koji sprečavaju donošenje odluka u neskladu s usvojenim vrednostima ili onima što ne doprinose društvenoj promeni koja se želi postići.

Ako ste stanar, predsednik skupštine zgrade ili zainteresovani građanin, i ako se prepoznajete u navedenim vrednostima i ciljevima – osećajte se pozvani da se uključite i da svojim angažovanjem date svoj lični pečat i time doprinos inicijativi za osnivanje asocijacije predsednika skupština stanara Novog Sada.

B. K.

Tekst je objavljen u drugom broju biltena „Stanar“

1

Imao otac sedam sinova, sedam svađalica. Svađali su se oko važnih stvari i oko sitnica, i tako su zanemarili sav kućni posao i svaki zajednički rad pošao im je naopako.

Sebične i rđave komšije su se radovali njihovom svađanju i njihovu neslogu skretali su u svoju korist. Lako je grabiti tamo gde nema ko da čuva i onda kad se čuvari među sobom svađaju.

Otac njihov se zabrinuo videći da će biti zlo. Jednog dana skupi sinove oko sebe, pa im pokaza sedam prutova povezanih u jedan snop i reče: “Koji od vas ovaj snop prelomi, onome ću dati deset dukata”.

Svaki od sedam sinova pokušao je da prelomi snop: probali su ovako i onako, i naposletku svaki reče da ne može.

A otac će onda: “Čudim se da ne možete, a prutove je sasvim lako prelomiti”. On odreši uzicu kojom je snop bio vezan, štapići se razmakoše i on jedan po jedan prelomi bez po’ muke. Sinovi su se nasmejali: “E, tako je lako! Tako bi moglo i nejako dete!

Otac završi: ”Evo vam, deco, slike i prilike vaše. Ne budete li kao snop, tada ste kao ovih sedam prutova koje, kao što ste sami rekli, može slomiti i nejako dete. Ali ako ne želite da vas slome loši susedi i ljudi, i ako želite da napredujete, onda budite kao snop prutova – zajedno i složni”.

Štampaj ovu stranicu