Da li se solidarnost meri isplatom slika 2+

Mesni forumi kao mesta međusobnog deljenja iskustava i problema u domenu stanovanja stanara i predsednika skupština stanara predstavljaju povod i plodno tlo za problematizaciju i razradu mnogih pitanja i nedoumica. Na forumima se naročito istakla tema zajedničkih troškova u kolektivnom stanovanju kroz načelno pitanje: ako u zgradi ima više skupština stanara kako se obračunavaju zajednički troškovi i kako se oni dele među stanarima, odnosno koji je model plaćanja. Temu je inicirala naša saradnica koja je na mesnom forumu podelila sumnju povodom potencijalnih zloupotreba zajedničke struje od strane jedne skupštine na račun ostalih skupština u zgradi. Dakle, ponovo nailazimo na problem odnosa između više skupština stanara u jednoj zgradi, načinu na koje se donose odluke koje se tiču cele zgrade i žarišnog problema nedostatka solidarnosti.

Naše istraživanje na temu zajedničkih troškova, naročito zajedničke struje, bilo je vođeno sledećim pitanjima: šta sve spada u zajedničke troškove; čija su brojila u našoj zgradi; kako se obračunavaju zajednički troškovi; da li je moguće izbeći Informatiku prilikom plaćanja računa i da li se kroz solidarnost može uštedeti?

Ono što je za nas bilo od naročitog značaja je informacija da skupštine stanara mogu izbeći plaćanje stavke zajedničke struje putem Informatike kroz sklapanje ugovora sa EPS-om. Zašto je ovo važno? Osim što se  izbegava provizija Informatike ovakav aranžman zahteva od stanara da se dogovore oko načina plaćanja zajedničkih troškova. A ovo je jedino moguće ako postoji skupština stanara i aktivni stanari koji su spremni da uđu u razmatranje najboljeg modela plaćanja. Šta više, dogovori koji se mogu napraviti morali bi uključiti parametare na osnovu kojih se bira model plaćanja: da li se plaća preko prihoda skupštine stanara ili plaćaju stanari i na koji način? Da li se plaća na osnovu broja stanara u jednom stanu, kvadrature stanova ili broja stanova? A ako odemo još dalje, postavlja se pitanje da li su skupštine stanara spremne da odluku koju donose bude u skladu sa solidarnim principom koji bi podrazumevao to da stanari čija je ekonomska situacija slaba budu izuzeti iz plaćanja ove stavke! Ovakav scenario je moguć ukoliko bi se preko fonda prihoda skupštine stanare pokrivali zajednički troškovi, a koji stanari popunjavaju u skladu sa svojim mogućnostima.

Jasno je da je nasleđeno stanje na polju naplaćivanja zajedničkih troškova moguće promeniti samo ako se stanari mogu dogovoriti. Na putu ka pravednijem i ekonomičnijem stanovanju mi smo svakako za samoorganizovanje i zajedničko dogovaranje stanara, dakle za politku nasuprot reprodukciji naplatnog sistema Informatike koja zahteva samo naplatu troškova bez postavljanja pitanja pod kojim uslovima i da li oni odgovaraju stanarima.

O. L.

PRIKAZ ISTRAŽIVANJA MESNOG FORUMA NA TEMU ZAJEDNIČKE STRUJE

Šta sve spada u zajedničku struju?


– Struja utrošena za osvetljenje zajedničkih delova zgrade (hodnici , tavani, podrumi, etaže…)

– Struja za liftove, električne pumpe od vode (hidroceli, hidrofori, frekfentni regulatori) i električne pumpe za grejanje
– Struja  zajedničkih prostorija i lokala ukoliko nisu vlasništvo JP Poslovnog prostora jer po zakonu oni moraju da imaju razdvojen strujomer i vodomer

Kako utvrditi da li se neko ilegalno prikačio na zajedničku struju?

Za svaki strujomer koji se nalazi u vašem ulazu ili zgradi morali bi da postoje i osigurači kojima možete da isključite struju i utvrdite šta se na kojem osiguraču nalazi od vezanih potrošača. Na ovaj način se utvrđuje da li je nešto zakačeno mimo onoga što spada u zajedničku potrošnju odnosno da li se neko ilegalno prikačio na zajedničku potrošnju i time ugrozio bezbednost i nelegalno troši struju. Ovo predstavlja krađu zajedničke struje koju svi plaćaju, a obaveza skupštine stanara je da proverava stanje na osiguračima! Za ovo je najbolje zvati licenciranu firmu u čijem domenu spada rad na elektro instalacijama kako bi se izbegle potencijalno opasne situacije i narušavanje bezbednosti usled neprofesionalnih intervencija. Nakon utvrđivanja stanja na brojilima zajedničke potrošnje imate pravo da uklonite sve nelegalno priključene korisnike zajedničke struje. Iz ovih razloga, prilikom sklapanja ugovora sa lokalima ili drugim korisnicima zajedničke struje neophodno je da se postavi kontrolno brojilo na osnovu kog se određuje potrošnja električne energije.

Zašto je ovo dužnost skupština stanara a ne Elektroprivrede Srbje?

Odgovornost EPS-a u smislu kontrole i rada na elektroinstalacijama je do samog brojila, kao i njihovo očitavanje. Ovo znači da kontrola krađe zajedničke struje mora da bude inicijativa skupštine stanara! Zato je neophodno angažovati firmu, a za potrebne radove će možda biti neophodno obratiti se Elektrovojvodini kako bi se u dogovoru sa njima izvršila redovna/ vanredna kontrola potrošačkog mesta i eventualno isključenje struje na električnom brojilu ukoliko se uvtrdi da treba isključiti nelegalan priključak, koji inače može biti dobro skriven.

Čija su brojila?

Za svaki strujomer koji se nalazi u vašoj zgradi i koji očitava zajedničku potrošnju trebalo bi da znate njegov pretplatnički broj, ili kako kažu u EPS-u ED. broj, jer se samo tako može izvršiti uporedna kontrola stanja na strujomeru (električnom brojilu) koje EPS očitava i očitanog stanja koje šalje JKP Informatika. Ono što je zanimljivo jeste to da su stara brojila registrovana na JKP Informatika ali samo zato što je to zatečeno stanje od ranije. Nova brojila koje EPS ugrađuje unazad 5-8 godina su registrovana na skupštine stanara. Tako se može desiti da su zajednička brojila registrovana na skupštinu stanara, a da je vlasnik JKP Informatika!?

Saradnja sa javnim komunalnim preduzećima i kontrola mesečne potrošnje struje i vode

Pre bilo kakvih radova na utvrđivanju stanja na instalacijama trebalo bi da odete u Elektrovojvodinu (zgrada na Bulevaru Oslobođenja) i u centru za poslovne potrošače-korisnike (desni ulaz od šalter sale) proverite na koga se vodi i ko dobija račune od zajedničke potrošnje. To može biti stari predsednik kućnog saveta ili može biti da računi uopšte ne stižu . Da bi ste ovo uradili neophodno je da posedujete rešenje ili odluku da ste vi novi predsednik skupštine stanara kao i OP obrazac (obrazac overenih potpisa predsednika, zamenika ili već koga je ovlastila skupština stanara, a ona se overava u Gradskoj kući ili u nekoj od pisarnica Gradske uprave) kojim dokazujete da ste vi predsednik, i eventualno rešenje od Gradske uprave za urbanizam i komunalnu delatnost (Radnička 2) koja izdaje potvrdu da ste predsednik u trajanju od 4 godine, kao i pečat. Ovaj proces identifikacije bi trebalo da ste uradili na početku svog mandata u JKP Informatika, Vodovodu, Elektrovojvodini, Toplani (ako imate toplu potrošnu vodu i grejanje, kod njih se samo prijavite da vam stižu računi i ni slučajno ne potpisujete bilo kakve ugovore ili menice). Sa ovim bi trebalo da ste završili posao identifikacije kod javnih komunalnih gradskih preduzeća i trebalo bi da vam stižu računi na ime skupštine ili vas kao predsednika. Na ovaj način ćete imati uvid i kontrolu nad mesečnom potrošnjom zgrade za: zajedničku struju; za zajedničku potrošnju vode; očitavanje vodomera za vodu koja je utrošena za toplu protočnu vodu i eventualno ako posedujete neki lokal ili negde gde imate postavljena grejna tela koja se greju preko Toplane.

Ovo bi bile uvodne smernice za početne postupke komunikacije sa gradskim preduzećima kao i za olakšane evidencije zajedničke potrošnje jer se potrošnja mora kontrolisati mesečno ili bar periodično, tromesečno.  Poverenje je dobar način komunikacije ali kontrola je još bolji način poverenja.

Kako se obračunava potrošnja zajedničke struje?

Krenuvši od zajedničke potrošnje struje i kontrole brojila kao osnove za dalje razmatranje smanjenja troškova na računu JKP Informatike ili ukupnih troškova došli smo do zanimljivih podataka: zajednička struja se trenutno naplaćuje po članu domaćinstva. Kada EPS izvrši očitavanje brojila za zajedničku potrošnju on šalje iznos u dinarima u JKP Informatiku koja taj iznos deli na ukupan broj članova trenuto prijavljenih u vašoj zgradi i isporučuje vam pod stavkom zajedničke struje pomnožene sa brojem vaših članova domaćinstva i tako dobijate račun od Informatike sa  iznosom u dinarima a da ne znate kolika je to potrošnja u kW/h (kilovat -časovima) kao što je recimo za vodu, izraženo početno i krajnje stanje na vodomeru. Moglo bi se predložiti Informatici da ubace tu stavku za strujomere zajedničke potrošnje. Cena po kojoj  EPS naplaćuje zajedničku struju nema tarife tj. nema zelene, plave i crvene zone ili skupe i jeftine tarife. Obračuni se vrše po utrošenoj električnoj energiji i on se razlikuje od obračuna za domaćinstva. Cena zajedničke struje do utrošenih 350 kW je 4,74 din / kW +PDV, ili od 350 kW cena je 7,10 din / kW + 20 PDV = 8,52 din /kW  i to je “srednja tarifa”, što u većini slučajeva i jeste cena po kojoj se zgradama obračunava zajedničku struja.

Kako izbeći Informatiku prilikom izmirenja računa za zajedničku struju i tako smanjiti troškove?

U daljem istraživanju ka smanjenju troškova kao i preraspodele utroška oko zajedničke potrošnje, došli smo i do podataka da je sama Elektrovojvodina nezadovoljna zatečenim stanjem sa električnim brojilima (u smislu saradnje sa Informatikom) i da je svaka pomoć dobro došla od strane skupština stanara kao i da je moguć svaki dogovor oko participiranja tj. plaćanja računa. Za skupštine stanara ovo znači da možete da izbegnete plaćanje preko Informatike. Ako ste sigurni u vašu zajedničku potrošnju struje ili ste izveli sve moguće pred radnje koje su gore navedene kako bi se obezbedili od eventualnih dodatnih troškova i krađe struje i posedujete električno brojilo koje ste kontrolisali sa potrošnjom od strane EPS-a, i kontrolom sa vaše strane, onda se možete lično dogovoriti sa Elektrovojvodinom oko modela plaćanja zajedničke struje a mogućnosti za dogovor su velike i dobrodošle. Kao jedan od modela koji su nam predložili je i da skupština sama sebi plaća struju tj. da se kroz prihod skupštine stanara zaobiđe JKP Informatika i samim time umanji račun stanarima za račun Informatike. Postoji i model da prebacite iznos potrošene zajedničke struje i na pojedinačni račun svakog od stanara tj. na računu od EPS-a bi se posebno iskazala zajednička struja pri dnu računa ( nešto slično kao i RTV pretplata) s tim što bi samo morali da im dostavimo kako bi se ukupan iznos u dinarima delio: da li po članu domaćinstva , da li po kvadratu, da li po stanu… 

Ono što se javlja kao pitanje i potencijalan problem u slučaju prelaska na direktno plaćanje potrošnje zajedničke struje EPS-u jeste šta se dešava ako neko od komšija ne plaća račune za zajedničku struju, da li nam EPS gasi struju ili će biti neophodno da ga utužuje skupština stanara?

Istraživao i prikaz priredio Saša Prentović

Štampaj ovu stranicu