papandopulova 1 mala

 

Razgovor sa Dianom Magdić

MIKROZAJEDNICA KAO TEMELJ URBANITETA

o modernističkom stambenom kompleksu u Papandopullovoj ulici na splitskom Trsteniku, konceptu kolektivnog stanovanja koji taj kompleks predstavlja i održivosti moderne arhitekture

 

Utorak, 06. oktobar 2015. godine u 18 časova

Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

www.ck13.org

 

U okviru projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“ svoj rad će nam predstaviti Diana Magdić iz Splita, urbana sociološkinja, istraživačica, aktivistkinja, novinarka i kritičarka arhitekture, koja je ujedno i predsednica Udruge TESERAKT za interdiciplinarna istraživanja.

 

MIKROZAJEDNICA KAO TEMELJ URBANITETA

Vredan urbanistički sklop i vrhunska arhitektura Trstenika u Splitu danas su izloženi pretnjama interpolacijama i intervencijama na samom kulturnom dobru. Prepuštanje građana stihiji tranzicijskog urbanizma i nespremnost te nedostatak kapaciteta da se organizuju oko upravljanja zajedničkim prostorima naselja i zgrada, prepoznate su kao ključne prepreke zadržavanju visokih kvaliteta života koja obeležava susedstvo. S druge strane, njegovu vitalnost još uvek održava kulturni i socijalni kapital nastao i u odnosu sa baštinjenim prostorom pa se model upravljanja gradi zajednički, afirmacijom onih aspekata naselja koje možemo vezati uz teme samoorganizacije i samoupravljanja.

Aktivistički, umetnički i interdisciplinarni istraživački rad vezan uz stambeno-poslovni kompleks na splitskom Trsteniku arhitekta Ive Radića, započet u 2014. godini projektom Međuprostori (https://medjuprostori.wordpress.com/), a nastavljen projektima „Ivo Radić: Papandopulova“ i „Arhitektura zajednice: održivost praksi u suvremenom okružju“, usmeren je na traženje modela kojim bi saradnja stručnjaka, stanovnika, privatnih upravitelja i lokalne samouprave rezultirala optimalnim uvetima zaštite uz zadržavanje/podizanje kvaliteta života u naselju.

Osobita Radićeva interpretacija Mediterana modernim rukopisom, kao i čitav projekt Splita 3 unutar kojeg je nastala, među najznačajnijim su doprinosima promišljanjima grada, relevantni lokalno, ali i globalno, a naročito u kontekstu suvremenih urbanih i stambenih politika EU, pripadaju ideji kojoj se danas vraćamo planirajući pa ovaj živi primer nije samo gotova slika nekog ranijeg razdoblja, već i poligon savremenih i budućih interakcija na nivou susedstva i grada.

Gradeći koncept zaštite i upravljanja baštinom upravo na društvenom aspektu urbaniteta, otvaramo razvojnu perspektivu primenjivu i na značajno drugačijim lokacijama i u različitim kontekstima, s naglaskom na imperativ zadržavanja nositelja specifičnih kulturnih karakteristika nekog područja, a ne samo prostornih ljuski istorijskih građevina i gradova.

Diana Magdić, urbana sociološkinja, istraživačica, aktivistkinja, novinarka i kritičarka arhitekture, predsednica Udruge TESERAKT za interdiciplinarna istraživanja. Angažovana je na nekoliko projekata aktivne zaštite moderne arhitekture i urbanizma: Trogirska kronotopija (2011), Treći korijen od -Split (2012), Motel Trogir (2012 – ), Međuprostori (2014), Ivo Radić: Papandopulova; Arhitektura zajednice: održivost praksi u suvremenom okružju (2015).

http://pogledaj.to/author/dmagdic/

https://medjuprostori.wordpress.com/

 

Predavanje se razlizuje u saradnji sa Udrugom TESERAKT za interdiciplinarna istraživanja iz Splita, Grupe za konceptualnu politiku i Centra kuda.org, uz podršku Zaklade Kultura Nova, Grada Splita i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Štampaj ovu stranicu